Besplatni info telefon 0800 63 36 | SLO

Zaštita privatnosti i pravila obrade osobnih podataka

Društvo ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. se obvezuje da će poštivati privatnost svojih klijenata i posjetitelja web portala.

Sadržaji, pitanja i podaci koje nam proslijedite će se koristiti u svrhu poslovanja društva ALTA Skladi, d.d., u skladu sa slovenskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Uradni list RS, br. 94/07-ZVOP-1-UPB1), Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te sa hrvatskim Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 106/2012).

Što su kolačići (eng. cookies)?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web mjesta pohranjuje u uređaje s kojima korisnici pristupaju internetu u svrhu prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici koristili prilikom posjeta. Njihova pohrana je pod potpunim nadzorom pretraživača kojeg korisnik koristi – isti može pohranjivanje kolačića ograničiti ili onemogućiti.

Zašto su kolačići važni?

Kolačići su ključni za jamčenje web usluga prilagođenih korisniku. Najčešće funkcije e-poslovanja bez njih ne bi bile moguće. Web stranica zahvaljujući kolačićima pamti preferencije i iskustva korisnika te na taj način štedi vrijeme, a pretraživanje interneta je učinkovitije i ugodnije.

Primjeri korištenja kolačića

Kolačiće koristi većina web stranica. Postoji više razloga za korištenje kolačića. Prvi je zasigurno njihova mogućnost pohrane podataka o stanju pojedine web stranice (detalji o prilagodbama pojedine web stranice), pomažu kod izvođenja različitih web usluga (e-trgovine), pomažu kod sakupljanja raznih statistika, informacija o navikama korisnika interneta (budući da se samo uz njihovu pomoć može pratiti učestalost posjećivanja određene web stranice). Poduzeća mogu uz pomoć kolačića ocijeniti učinkovitost koncepta svojih web stranica, kao i prikladnost vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim web stranicama.
Naša stranica kolačiće koristi za:
– vlastitu upotrebu na www.alta-fondovi.hr
– Google Analytics
Obvezujemo se da vlastite kolačiće nećemo proslijediti trećim osobama. Kolačiće možete izbrisati ili onemogućiti u postavkama vašeg pretraživača. Upute se nalaze u odjelu “pomoć” (“help”) vašeg web pretraživača. U slučaju onemogućivanja kolačića, neke web stranice vam možda neće ispravno funkcionirati.
U donjoj tabeli su predstavljeni kolačići koje koristimo.

 

U donjoj tabeli su predstavljeni kolačići koje koristimo.

Ime piškotka   Host/Domena   Veljavnost   Namen
cc_analytics   www.alta-fondovi.hr   10 godina   Prihvaćanje analitičkih kolačića
_ga   alta-fondovi.hr   2 godine   Google Analytics

 

 

PRAVILA OBRADE OSOBNIH PODATAKA U DRUŠTVU ALTA SKLADI D.D.

Ova pravila Obrade osobnih podataka (u nastavku: Pravila) određuju načine, vrstu, opseg i svrhe obrade osobnih podataka u društvu ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. (u nastavku: Društvo), a također opisuje i prava pojedinca čiji se osobni podaci obrađuju u Društvu.

Svrha ovih Pravila je pokazati zalaganje Društva za adekvatnu zaštitu osobnih podataka pojedinca i skrb za njihovu sigurnu i usklađenu obradu, a također i omogućiti pojedincu nadzor nad podacima, odnosno nad obradom njegovih osobnih podataka u Društvu.

 

Pravila važe za sve produkte i usluge Društva, osim za one za koje Društvo usvoji i objavi posebna pravila obrade osobnih podataka.

1. Značenje određenih važnih izraza u vezi s obradom osobnih podataka

Obrada – znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Osobni podatak – znači bilo kakvu informaciju u vezi s pojedincem čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Segmentacja/izrada profila – znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

2. Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je društvo ALTA Skladi, društvo za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija,

koje zastupaju izvršni direktori Tomaž Dvořak i Uroš Ožbolt, CFA.

OIB: 71293992844

Dodatni podaci o Društvu na raspolaganju su na web stranici: www.alta.si ili http://www.alta-fondovi.hr/.

3. Svrha i vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Društvo za upravljanje prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke ulagača, njihovih eventualnih ovlaštenika i zastupnika: identifikacijske podatke (npr. ime i prezime, porezni broj), kontaktne podatke (npr. adresa stalnog/privremenog boravka, telefon, e-mail, adresa za obavještavanje), sociodemografske podatke (npr. spol, starost, podaci o rođenju, obrazovanje, djelatnost, profesija); podatke o osobnim dokumentima i bankovnom računu, podatke o državljanstvu i prebivalištu poreznog obveznika (i drugi podaci potrebni za FATCA i CRS izvještavanje), podatke o poslovnom odnosu (npr. datum pristupa, ocjena rizika za potrebe otkrivanja tj. sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma, odnos prema rizicima, investicijskim ciljevima…) podatke o političkoj izloženosti i izvoru sredstava te druge podatke koje društvo za upravljanje obrađuje na temelju važećih zakonskih propisa, kao i osobne podatke koje pojedinac dobrovoljno prenosi društvu za upravljanje.

U slučaju da je ulagač pravna osoba, društvo za upravljanje također obrađuje i osobne podatke o stvarnim vlasnicima društva (npr. ime i prezime, adresa, mjesto i datum rođenja, udio u društvu).

Društvo za upravljanje nadalje obrađuje osobne podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika i zastupnika, i to identifikacijske i kontaktne osobne podatke (npr. ime, prezime, e-mail, adresa, funkcija u pravnoj osobi…)

Društvo za upravljanje nadalje obrađuje i osobne podatke o nasljednicima vlasnika jedinica imovine i druge osobne podatke čije prikupljanje i obradu Društvu nalažu važeći zakonski propisi, odnosno interna pravila (npr. popis nagrađenih u nagradnoj igri i sl….)

Društvo za upravljanje također obrađuje i osobne podatke pojedinaca koji nisu njegovi ulagači, već se radi o pojedincima na koje se osobni podatak odnosi, a koji prenesu Društvu svoje osobne podatke, kao što su na primjer ime i prezime, e-mail, telefonski broj i IP adresa.

4. Društvo obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • u svrhu ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza prema određenom ulagaču, sve u vezi s vođenjem evidencije ulagača i osiguravanjem usluga upravljanja investicijskih fondova te provedbom svih aktivnosti i djelatnosti Društva koje su povezane s kvalitetnim obavljanjem djelatnosti društva za upravljanje, sukladno Zakonu o investicijskim fondovima i društvima za upravljanje (Narodne novine RS, br. 31-1299/2015, s izmjenama i dopunama, u nastavku: ZISDU-3) te ostalim podzakonskim aktima i drugim obvezujućim pravnim aktima na razini Republike Slovenije i Europske unije (u nastavku: EU).
 • u svrhu provedbe aktivnosti za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, sukladno odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca (Narodne novine RS, br. 68-2925/2016, s izmjenama i dopunama, u nastavku: ZPPDFT-1) i drugim podzakonskim aktima te drugim obvezujućim pravnim aktima na razini Republike Slovenije i EU, što prvenstveno znači obradu osobnih podataka u svrhu identifikacije pojedinca i provjere osobnih podataka ulagača s kojima Društvo već raspolaže, određivanja ocjene rizika određenog ulagača, praćenja eventualne sumnjivosti transakcije, kao i prikupljanje podataka o izvoru vlasništva ulagača, a posebice pojedinca koji je politički izložena osoba, kao i slične aktivnosti sukladne važećem zakonodavstvu s područja sprečavanja pranja novca.
 • za svrhe poslovanja sukladno svim drugim važećim zakonskim propisima, kao što su na primjer, ali ne isključivo, Zakon o poreznom postupku (Narodne novine RS, br. 117-5018/2006, s izmjenama i dopunama, u nastavku: ZDavP-2), Zakon o evidencijama na području rada i socijalne zaštite (Narodne novine br. 40-1768/2006, s izmjenama i dopunama, u nastavku: ZEPDSV), za potrebe izvještavanja o prebivalištu poreznog obveznika (npr. za Foreign Account Tax Compliance ACT (FATCA) i za Jedinstveni standard izvještavanja u EU (CRS)) te na njihovom temelju usvojenih podzakonskih akata te obvezujućih pravnih akata EU.
 • za svrhe prosljeđivanja državnim organima, kao što su na primjer, ali ne isključivo, Ured za sprečavanje pranja novca, Financijski ured Republike Slovenije, Komisija za sprečavanje korupcije, sud, sve sukladno važećim zakonskim propisima i aktualnim uputama određenog organa za prijenos osobnih podataka o ulagačima.
 • u svrhu lakšeg ocjenjivanja profila određenog ulagača Društvo za upravljanje također obrađuje i podatke ulagača koji se dobrovoljno odluče za ispunjavanje upitnika profila ulagača, kao što je primjerice očekivana dobit pojedinca, predviđen period štednje pojedinca u investicijskih fondovima, svrha njihove štednje… Društvo pritom koristi podatke pridobijene u svrhu ocjene pojedinčevih investicijskih očekivanja i kao pomoć za lakšu komunikaciju s pojedincem, pri čemu ispunjavanje upitnika profila ulagača nije uvjet za korištenje bilo kakve usluge Društva, kao ni za pristup određenom investicijskom fondu ili korištenju bilo kakve druge usluge koji Društvo nudi.
 • za svrhe izravnog marketinga usluga i produkata društva za upravljanje svojim ulagačima, sukladno aktualno važećim zakonskim propisima s područja zaštite osobnih podataka, drugim podzakonskim aktima te drugim obvezujućim pravnim aktima u Republici Sloveniji ili u Europski uniji (kao što je na primjer, ali ne isključivo, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka). Izravni marketing znači da Društvo koristi osobne podatke ulagača na koje se odnose osobni podaci za svrhe nuđenja usluga i produkata Društva, pri čemu se za izravni marketing obrađuju samo sljedeći osobni podaci ulagača: osobno ime, adresa, telefonski broj, e-mail tj. broj telefaksa. Društvo u svrhu izravnog marketinga kontaktira ulagače putem sljedećih kanala: pošta, telefonski pozivi, elektronička pošta ili druga komunikacijska sredstva. Svaki ulagač može bilo kada izjaviti da ne želi da ga Društvo kontaktira u svrhu izravnog marketinga. To može učiniti sukladno uputama u točki 13. ovih Pravila.
 • društvo obrađuje osobne podatke pojedinaca koji nisu ulagači društva za upravljanje, za svrhe izravnog marketinga usluga i produkata društva za upravljanje, iako samo pojedinaca koji su dali izričitu privolu za izravni marketing i koji su se putem bilo kojeg komunikacijskog kanala složili s time da društvo za upravljanje može provoditi izravni marketing na ovaj način. Društvo ih u svrhu izravnog marketinga kontaktira putem sljedećih kanala: pošta, telefonski pozivi, elektronička pošta ili druga komunikacijska sredstva. Svaki ovakav pojedinac može bilo kada izjaviti da ne želi da ga Društvo kontaktira u svrhu izravnog marketinga. To može učiniti sukladno uputama u točki 13. ovih Pravila.
 • Društvo također obrađuje osobne podatke pojedinaca i na temelju dobrovoljne privole pojedinca, i to u svrhu uzorkovanja, segmentiranja, anketiranja, statističke obrade podataka, istraživanja tržišta, utvrđivanja korištenja usluga i prilagođavanja ponude usluga i produkata Društva pojedincu. U tu svrhu Društvo obrađuje osobne podatke (na primjer, ali ne isključivo: ime i prezime, e-mail, adresa, telefonski broj) zbog pripremanja prilagođene ponude, marketinške akcije i obavještavanja za pojedince i ulagače koji su za ovakav način obrade osobnih podataka dali izričitu privolu, a koji se od ovakve obrade osobnih podataka mogu bilo kada odjaviti sukladno uputama u točki 13. ovih Pravila.
 • u svrhu odnosno za potrebe provedbe nagradnih igara, pri čemu Društvo obrađuje osobne podatke sukladno aktualnim pravilima nagradne igre. Društvo za upravljanje obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhu određivanja nagrađenih, identifikacije nagrađenih, podjele nagrada, kao i u eventualne svrhe oporezivanja, ako je to potrebno zbog vrijednosti dodijeljene nagrade.

Društvo u gore određene svrhe obrade osobnih podataka obrađuje ove podatke sukladno važećim zakonskim propisima, što znači da se za obradu osobnih podataka smatraju aktivnosti ili niz aktivnosti koje se provode u vezi s osobnim podacima ili nizovi osobnih podataka s automatiziranim sredstvima ili bez njih, kao što je prikupljanje, bilježenje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, povlačenje, uvid, uporaba, raskrivanje posredovanjem, razmnožavanje ili drugačije omogućavanje pristupa, prilagođavanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka.

5. HTTP Kolačići

Društvo za poboljšanje koristi sljedeće kolačiće koji se pohranjuju u svrhu i za razdoblje koji proističu iz donje tablice na sljedećoj poveznici: http://www.alta-fondovi.hr/zastita-privatnosti/.

Društvo prikuplja podatke o kolačićima samo ako je pojedinac dao izričitu privolu za to, što iskazuje klikom na „slažem se s uporabom HTTP kolačića“. Pojedinac uvijek može izmijeniti odnosno povući privolu, i to time da u svojem pregledniku označi kolačiće koje želi blokirati. Mogućnost upravljanja kolačićima se kod većine preglednika nalazi u rubrici postavke tj. internetske opcije. U pregledniku također možete obrisati kolačiće.

6. Prijenos podataka trećim osobama

Društvo za upravljanje štiti osobne podatke kao povjerljive i ne prenosi ih trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • na zahtjev državnih organa, kao što su na primjer, ali ne isključivo, Ured za sprečavanje pranja novca, Financijski ured Republike Slovenije, Komisija za sprečavanje korupcije, sudovi, Centar za socijalni rad, Agencija za tržište vrijednosnih papira, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, izvršitelji koje je imenovao nadležni sud te svi drugi državni organi i institucije koji imaju pravo pridobivati osobne podatke na ovakav način.

Društvo za upravljanje prenosi gore navedenim organima samo one osobne podatke koje određeni organ zahtjeva od Društva u svakom pojedinačnom slučaju.

 • Društvo za upravljanje također prenosi osobne podatke i brižljivo izabranim vanjskim provoditeljima tj. izvršiteljima obrade osobnih podataka koji su s Društvom sklopili ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno svaki sadržajno isti dogovor ili drugi obvezujući dokument (u nastavku: Ugovor o obradi osobnih podataka) kojim se određuju standardi obrade osobnih podataka. Izvršitelj obrade obrađuje osobne podatke sukladno odredbama i standardima određenim u Ugovoru o obradi osobnih podataka i samo za razdoblje, svrhu i u opsegu koje određuje Ugovor o obradi osobnih podataka.

Društvo od Izvršitelja obrade osobnih podataka zahtjeva ispunjavanje najmanje svih standarda obrade osobnih podataka koje predviđa važeće zakonodavstvo s područja obrade osobnih podataka.

U slučaju da želite saznati više o prijenosu osobnih podataka trećim osobama, pišite nam na dpo.skladi@alta.si

7. Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Društvo za upravljanje na prenosi osobne podatke koje obrađuje u zemlje koje nisu članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora i ne prenosi ih međunarodnim organizacijama.

U slučaju prijenosa osobnih podataka u navedene zemlje, društvo će o tome obavijestiti svakog pojedinca, od njega će pridobiti izričitu privolu za posredovanje, a pojedinca će informirati o mogućim rizicima koje ovakva obrada može predstavljati za pojedinca.

8. Koliko vremena pohranjujemo osobne podatke?

Osobne podatke koje društvo prikuplja i obrađuje u svrhu provedbe važećih zakonskih propisa Društvo pohranjuje samo dok nije ispunjena svrha zbog koje se prikupljaju osobni podaci tj. sukladno zakonski određenim rokovima za svaki pojedinačni osobni podatak.

Osobne podatke koja Društvo obrađuje na temelju pridobijene privole od strane pojedinca na kojeg se osobni podaci odnose Društvo pohranjuje još 5 godina nakon prestanka poslovnog odnosa s ulagačem, odnosno 5 godina nakon dobivene privole, ako pojedinac nije ulagač Društva.

Osobne podatke koje Društvo obrađuje u svrhu provedbe nagradnih igara Društvo pohranjuje sukladno aktualnim pravilima određene nagradne igre, onako kao što proističe iz javno objavljenih pravila nagradne igre.

9.Kako stoje stvari s obradom osobnih podataka osoba mlađih od 15 godina?

Društvo za upravljanje obrađuje podatke osoba za koje je potrebna posebna privola pojedinca (u svrhu uzorkovanja, segmentiranja, anketiranja, statističke obrade podataka, istraživanja tržišta, utvrđivanje uporabe usluga te prilagođavanja ponude usluga i produkata Društva ulagaču), koje su mlađe od 15 godina, samo ako pored maloljetnika privolu za obradu njegovih osobnih podataka da i njegov roditelj, odnosno njegov usvojitelj ili skrbnik.

Društvo za upravljanje ne obrađuje osobne podatke osoba koje nisu ulagači Društva, ako su ovi mlađi od 15 godina. Pojedinac dokazuje da je stariji od 15 godina time što na privoli za obradu osobnih podataka potvrđuje da je stariji od 15 godina.ž

10. Kome se možete obratiti u vezi s vašim pravima odnosno bilo kakvim oblikom obrade osobnih podataka?

U slučaju pitanja u vezi s obradom osobnih podataka u Društvu, možete se obratiti ovlašteniku za zaštitu osobnih podataka, i to na elektroničku adresu dpo.skladi@alta.si.

11. Koja prava imate sukladno važećim zakonskim propisima?

 • Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo na svoj zahtjev od voditelja obrade pridobiti potvrdu o tome jesu li podaci koji se odnose na njega u obradi. Društvo je na zahtjev pojedinca dužno proslijediti informaciju o tome koje osobne podatke obrađuje i tko i u kakvu svrhu do njih pristupa. Društvo je dužno proslijediti ove podatke u razumnom roku i na jasan način. Društvo je također dužno objasniti pojedincu svaki od načina i svaku svrhu obrade njegovih osobnih podataka.
 • Društvo je dužno proslijediti podatke o obradi osobnih podataka pojedinca u vezi s njime u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom obliku.
 • Pojedinac čije osobne podatke Društvo obrađuje ima pravo na ispravak osobnih podataka, ako su ovi pogrešni, zastarjeli ili na bilo kakav način neistiniti ili neadekvatni. U slučaju podnesenog zahtjeva za ispravak pojedinačnog podatka, Društvo zadržava pravo na zahtjev dokaza o izmjeni, odnosno podnošenje dokumenta koji nesporno dokazuje da je osobni podatak koji vodi odnosno obrađuje Društvo neadekvatan. Društvo je dužno obavijestiti pojedinca o obavljenom ispravku sukladno važećim zakonskim propisima.
 • Pojedinac ima pravo zahtijevati da Društvo obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za provedbu načina obrade osobnih podataka na koje je pojedinac privolio, tj. koje Društvo obrađuje sukladno aktualnim zakonskim propisima.
 • Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati od Društva da bez nepotrebnog odlaganja izbriše osobne podatke povezane s njim, ako ovi više nisu potrebni Društvu, odnosno koje Društvo više nije dužno obrađivati sukladno važećim zakonskim propisima, kao i u svim ostalim slučajevima koje određuju važeći zakonski propisi.
 • Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati od Društva ograničenje obrade, i to u slučajevima koje određuju važeći zakonski propisi, kao što su na primjer, ali ne isključivo, kada pojedinac poriče točnosti osobnih podataka koje obrađuje Društvo, koji Društvu više nisu potrebni odnosno ih više nije dužno obrađivati sukladno važećim zakonskim propisima itd.
 • Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo pridobiti osobne podatke povezane s njime, a koje je prenio Društvu u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom obliku, kao i pravo da ove podatke prenese drugom voditelju brade osobnih podataka, sukladno zahtjevima pojedinca i u granicama i uvjetima koje određuju važeći zakonski propisi.
 • Pojedinac bilo kada može povući privolu za sve svrhe obrade osobnih podataka, s iznimkom zakonski određenih svrha obrade osobnih podataka. Pojedinac povlači privolu sukladno točki 13. ovih Pravila, a Društvo ga je dužno obavijestiti o prestanku obrade osobnih podataka sukladno aktualno važećim zakonskim propisima.
 • Pojedinac ima pravo na jednu (besplatnu) presliku osobnih podataka u elektroničkom ili tiskanom obliku, a za dodatne preslike Društvo može zaračunati pristojbu sukladno troškovima pripreme preslike. Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zahtijevati od Društva da za njega ne važi odluka koja temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući oblikovanje profila, koja ima pravne učinke u vezi s pojedincem ili na sličan način na pojedinca znatno utječe, ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. GDPR.
 • Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci ima pravo uložiti žalbu kod nadzornom tijela, to jest kod Agencije za zaštitu osobnih podataka, ako misli da je pri obradi njegovih osobnih podataka došlo do kršenja važećeg zakonodavstva s područja zaštite osobnih podataka, i to na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

 

Zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg od gore opisanih prava pošaljite na elektroničku adresu: dpo.skladi@alta.si, odnosno na adresu Društva (Železna cesta 18, 1000 Ljubljana) ili u ured u Hrvatskoj na adresu: Radnička cesta 80, Zagreb .

12. Obveznost osiguravanja osobnih podataka

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci, tijekom sklapanja tj. kasnije provedbe ugovornog odnosa, mora osigurati Društvu sve zakonski zahtijevane osobne podatke te ih po potrebi, tijekom ugovornog odnosa, također i redovito ažurirati – pri čemu o izmjenama mora odmah informirati Društvo.

Ako pojedinac ne podnese zahtijevane osobne podatke, odnosno ako ne  privoli na obradu svojih osobnih podataka koji su neophodni za provedbu ugovornog odnosa, odnosno koje Društvo obrađuje zbog važećih zakonskih propisa, Društvo s pojedincem neće sklopiti ugovorni odnos, odnosno biti će primorano da od njega odstupi.

13. Mogućnost odjave od obrade osobnih podataka

Pojedinac se bilo kada može odjaviti od svih obrada osobnih podataka, osim onih koje je Društvo dužno obrađivati sukladno važećim zakonskim propisima, i to na sljedeće načine:

 • slanjem pravilno ispunjenog i potpisanog Obrasca za odjavu od obrade osobnih podataka na elektroničku adresu; skladi@alta.si,
 • slanjem pravilno ispunjenog i potpisanog Obrasca za odjavu od obrade osobnih podataka na adresu Društva (Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija) ili na adresu Radnička cesta 80, Zagreb) putem pošte,
 • slanjem pravilno ispunjenog i potpisanog Obrasca za odjavu od obrade osobnih podataka putem faksa na broj: +38613200401 ili +385 1 6395 675,
 • pojedinac se može odjaviti od svake pojedinačne poruke koju dobije na elektroničku adresu klikom na poveznicu za odjavu na kraju poruke,
 • izmjenom osobne preferencije u vezi s obavještavanjem u aplikaciji e-Skladi.

Obrazac za odjavu od obrade osobnih podataka besplatno je na raspolaganju na web stranici www.alta.si u elektroničkoj formi, ili u tiskanoj verziji na sjedištu Društva (Železna cesta 18, Ljubljana, Slovenija) ili na adresu ureda u Hrvatskoj: Radnička cesta 80, Zagreb, kao i na svim upisnim mjestima tijekom radnih sati. Popis upisnih mjesta nalazi se na web stranici: www.alta.si.

14. Dodatne informacije, kada podaci nisu pridobijeni izravno od pojedinca

U slučaju da Društvo ne pridobije osobne podatke izravno od pojedinca na kojeg se odnose, Društvo u vezi s time pojedincu osigurava (dodatne) informacije s kojima pojedinac još nije upoznat, i to u razumnom roku nakon prijema osobnih podataka, ali najkasnije u roku od mjesec dana. Ako se ovi osobni podaci koriste za komuniciranje s pojedincem, Društvo će pojedincu osigurati dodatne informacije najkasnije prilikom prve komunikacije s njim.

15. Opće odredbe

Ova Pravila mogu se bilo kada izmijeniti ili dopuniti, pri čemu je uvijek na snazi važeća verzije, što proističe iz datuma usvajanja zadnje važeće verzije Pravila.

Aktualno važeća verzija Pravila objavljena je na web stranici: www.alta.si, dok su Pravila u fizičkom obliku besplatno na raspolaganju na sjedištu Društva (Železna cesta 18, Ljubljana, Slovenija) i u uredu društva u Hrvatskoj na adresi Radnička cesta 80, Zagreb.

Ova Pravila stupaju na snagu 21.5.2018.

U Ljubljani, 21.5.2018

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.